יום המורה 2015 ראשון לציון

לוח אירועים

עמוד פנימי - מוסדות חינוך
עמוד פנימי - חירום
עמוד פנימי - שירות
עמוד פנימי - תכניות בחינוך
עמוד פנימי - פדגוגיה דיג
עמוד פנימי - הורים וקהילה

שיבוץ והגשת ערר

הליך השיבוץ

 • עדיפות בשיבוץ לבתי הספר תינתן לנרשמים בתקופת הרישום. הורים שיירשמו לאחר תום תקופת הרישום ישובצו על בסיס מקום פנוי באחד מבתי הספר ולא בהכרח על פי הדירוג שביקשו. כמו כן, לא תישמר להם הזכות להירשם לביה"ס הקרוב לאזור מגוריהם.
 • עדיפות תינתן לתושבים שבחרו את ביה"ס העוגן בעדיפות הראשונה (כולל תלמיד הלומד בכיתת גן-חט"צ של בית הספר).
 • בתי ספר חמ"ד – הרשות המקומית שומרת לעצמה את הזכות שלא להיענות לבקשת רישום לבית ספר ממלכתי דתי, שהמרחק אליו עולה על המרחק לבית הספר הממלכתי דתי הקרוב ביותר, משיקולי עלות ההסעה. הורה שיבקש שבנו/בתו ילמדו בכל זאת בבית ספר אחר מרוחק יותר כאמור, וקיימת בו אפשרות לרישום מבחינת מקום פנוי, יצטרך לשאת בעלויות ההסעה על חשבונו.
 • הודעה על שיבוץ תישלח בדואר על פי הכתובת שנמסרה בעת הרישום ותפורסם גם באתר במהלך חודש מרץ. שימו לב, עם קבלת השיבוץ יש להירשם במזכירות בית הספר. 

 

הקריטריונים לשיבוץ במקרה של רישום יתר

 • תלמיד עם נכות או מוגבלות פיזית.
 • מרחק הליכה ממקום המגורים לבית הספר על פי תוכנת מרחקים.
 • איחוד אחים - תינתן עדיפות על פי מדרג גילאים מכיתה א' ואילך (למעט במקרים של שינוי כתובת או קבלה על בסיס ועדת ערר בעבר).
 • סיבות סוציאליות ורפואיות אחרות.

 

הנחיות נוספות

 

 • פתיחת כיתות בבתי הספר היסודיים מותנית בתקן משרד חינוך ובקיום חדרי כיתות נאותים. היה ומספר התלמידים יעלה על המספר שייקבע לאותו בית הספר, תהא רשאית הרשות לווסת את עודף התלמידים בהתבסס על קריטריונים המפורטים במקרה של רישום יתר גם אם הרישום נעשה במועד.
 • הרשות אינה אחראית על הסעת התלמיד במקרה בו ההורה בוחר ביה"ס הרחוק ממקום מגוריו.
 • לידיעתכם! רישום כוזב הוא עבירה פלילית, אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום מגוריכם הקבוע, עלול להביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המצויות בידי הרשות כנגד ההורים.
 • "הורה עצמאי'' או ''משפחה שבראשה הורה עצמאי'' לרבות הורים גרושים/פרודים, חובה לעדכן בעת הרישום באינטרנט את כתובת פרטי ההורה השני שאינו הרושם, למלא טופס הרשאה ותצהיר להורים עצמאיים.
 • דיוור כפול - הורים שאינם מתגוררים יחדיו, תשלח הרשות אישור בדואר על ביצוע הרישום באינטרנט ובהמשך את הודעת השיבוץ לשתי הכתובות הרשומות במרשם האוכלוסין, למעט במקרה של החלטת בית המשפט או בית הדין או הסכם גירושין חתום, המורים אחרת.
 • חובה על ההורים לרשום את ילדם לבית הספר במקביל להליך דחיית המעבר לביה"ס והישארות שנה נוספת בגן.

 

הגשת ערר
מועד הגשת ערר: לא יאוחר מתאריך 15.04.2018 ל' בניסן התשע"ח.
אפשר להגיש ערר אחד בלבד על השיבוץ לבית הספר, באמצעות אתר האינטרנט העירוני בכתובת: www.rishonlezion.muni.il

 • ועדת ערר תדון בבקשתכם בהתאם לקריטריונים.
 • הרשות תשלח את ההחלטה בתום דיוני ועדת ערר.
 • ערר שיוגש לאחר תאריך 15.04.2018 יידון לאחר קיום הדיון בוועדות הערר שהוגשו במועד.

 

אתר העירייה
מרכז תמיכה יישובי
פסג"ה
קהילה והוראה לומדת
טפסים
סיוע טכני
אתר נגיש 2014
בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד